Dél-Alföldi Harmonikabarátok Klubja

2010 májusában néhány, harmonikát és annak hang­zását kedvelő elkötelezett em­ber megalakította a Dél-Alföldi Harmo­nika­barátok Klubját.

A Klub elnöksége nemes célt tűzött ki:

– a hangszer megismertetésével és nép­szerűsítésével támogatni a Szeged­en rég megszűnt zeneiskolai harmonika­kép­zés beindítását,
– minél több fiatal ismerje meg a har­monika telt, bársonyos hangját,
– a már harmonikán játszóknak lehető­séget teremteni tudásuk továbbfejlesz­téséhez,
– fellépések, vendégszereplések, fesztivál­ok szerve­zé­sé­vel be­mu­tat­koz­ni az ér­dek­lődő közönségnek,
kapcsolatok kiépítésével, együttműkö­dések megerő­sí­tésével megvalósítani azt az alapvető célt, hogy minél széle­sebb kör ismerje meg és élvezze a harmonika csodálatos hangzását. Ennek érdekében: részvétel Szeged város hagyományos rendez­vé­nyein; helyi és országos harmonikafesztiválok ren­de­­zése; nemzetközi kapcsolatok ápolása ismert har­mo­ni­ka zenekarokkal, elő­adók­kal, szakmai, mód­szer­tani együtt­­működés más hazai harmonikaklubokkal; rend­hagyó énekórákkal, Közéleti Kávéházakkal, ven­dég­sze­rep­lé­sek­kel új kapcsolat­felvétel ok­ta­tá­si in­téz­mén­yek­kel, civil szer­ve­ze­tek­kel, köz­mű­ve­lő­dé­si szer­ve­ze­tek­kel.
A Dél-Alföldi Harmonikabarátok Klub foglalkozásai nyilvánosak!

harmonikabaratok_logo_vegleges_A